Home  |  Zoeken  |  Vragen?

Algemene voorwaarden


Algemene- en gebruiksvoorwaarden Limburg Dating

Limburg Dating is een datingservice die voor leden toegankelijk is via Internet. Door lid te worden van Limburg Dating accepteert u de gebruiksvoorwaarden van Limburg Dating en gaat u een wettelijke overeenkomst aan met 5times20, Willemstraat 64, 6412AT te Heerlen. Hierna te noemen Limburg Dating. Als u niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden is registratie niet mogelijk.

Artikel 1. Definities

1.1 Limburg Dating is de betaalde datingservice die op meerdere manieren toegankelijk is voor leden. Bepaalde onderdelen van Limburg Dating zijn gratis en andere onderdelen zijn alleen toegankelijk tegen betaling.
1.2 Betaalde diensten zijn de onderdelen van Limburg Dating die toegankelijk zijn voor leden tegen betaling van een bepaald bedrag.
1.3 Leden zijn de al dan niet betalende gebruikers van Limburg Dating.

Artikel 2. Account en registratie

2.1 Om lid te worden van Limburg Dating moet u tenminste 14 jaar zijn en alle verplichte velden van de registratieformulieren invullen.
2.2 Het e-mail adres dat u verstrekt kan gebruikt en beschikbaar gesteld worden ten behoeve van commerciŽle doeleinden van 5times20 bv. Dit houdt in dat u voorzien kan worden van aanbiedingen van initiatieven van 5times20 bv zoals bijvoorbeeld HaarverReus.nl en Rokersreus.nl. 5times20 bv zal uw e-mail adres in een bestand opnemen en gebruiken voor het versturen van e-mail nieuwsbrieven. De adverteerders bieden u in iedere e-mail nieuwsbrief de mogelijkheid om kosteloos en op eenvoudige wijze verzet aan tekenen tegen het (verder) gebruik van uw persoonsgegevens voor de e-mailnieuwsbrieven van de adverteerder.
2.3 Het lidmaatschap van Limburg Dating is persoonlijk.
2.4 Wanneer aan de voorwaarden voor registratie is voldaan, beschikt ieder lid over een logincode en wachtwoord. Deze zijn strikt privť en vertrouwelijk, en mogen niet met anderen worden gedeeld. Limburg Dating kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een logincode en/of wachtwoord door een lid.
2.5 In het geval dat een lid deze gegevens verspreidt of gebruikt op een manier die in tegenspraak is met het doel van deze informatie, behoudt Limburg Dating zich het recht voor om het account van het lid zonder voorafgaande kennisgeving te beŽindigen.
2.6 Het lid is als enige aansprakelijk wanneer deze aanmeldingsgegevens door derden worden gebruikt en voor de handelingen of beweringen die via zijn/haar account worden gemaakt, ongeacht of deze al dan niet te goeder trouw zijn. Het lid vrijwaart Limburg Dating tegen elke vordering van deze aard. Aangezien Limburg Dating slechts beperkt beschikt over middelen waarmee de identiteit van de geregistreerden kan worden gecontroleerd, is Limburg Dating bovendien niet aansprakelijk wanneer de identiteit van een lid door iemand anders wordt gebruikt. Als het lid redenen heeft om aan te nemen dat zijn/haar aanmeldingsgegevens of account door iemand anders worden gebruikt, dient Limburg Dating onmiddellijk te worden geÔnformeerd.
2.7 Limburg Dating behoudt zich het recht voor leden te weigeren.
2.8 Limburg Dating behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging inschrijvingsvereisten en tarieven van diensten of producten die op de site worden aangeboden te wijzigen.

Artikel 3. Het gebruik

3.1 U zult Limburg Dating niet of op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hier verstaan we onder meer de volgende handelingen onder: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten); diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder)porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde. 'mailbommen'; computervredebreuk ('hacken') via Limburg Dating; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden.
3.2 Indien u merkt of het vermoeden hebt dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot Limburg Dating dient u zulks binnen vijf werkdagen schriftelijk aan Limburg Dating te melden.
3.3 U verklaart dat de persoonlijke gegevens van derden, waarover u via Limburg Dating beschikt, niet te zullen gebruiken voor enig doel, inclusief het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van mailings aan personen over wiens gegevens u via Limburg Dating beschikt. U verklaart geen 'junkmail', 'spam', kettingbrieven, 'mailings' of bulk-verspreiding van e-mail aan leden of voormalig leden te zullen distribueren.
3.4 U stemt ermee in niet meer dan drie (3) e-mailberichten binnen 24-uur te sturen naar hetzelfde lid zonder eerst van de geadresseerde antwoord of toestemming te hebben gekregen. Stuurt u meer dan 3 e-mailberichten dan beschouwen we als het lastigvallen van anderen en dat wordt niet getolereerd door Limburg Dating.
3.5 U zult zich in uw communicatie niet obsceen uitlaten. Dit houdt ook in dat u op geen enkele wijze suggestieve seksuele uitingen of seksueel taalgebruik zult bezigen in enige vorm. Limburg Dating controleert alle profielen, en zal profielen zonnodig wijzigen, weigeren of verwijderen welke niet beantwoorden aan de geest van de service. Limburg Dating is te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving, redactionele wijzigingen aan te brengen in oproepen, profielen, afbeeldingen of andere ingezonden documenten.
3.6 U stemt ermee in dat u zich niet meerdere keren op de service van Limburg Dating in zult schrijven en zo te trachten hernieuwd gebruik te maken van de gratis kennismakingsperiode of de gratis berichten.

Artikel 4. Tarieven en betalingsvoorwaarden

4.1 Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
4.2 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door u te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Limburg Dating gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
4.3 Wanneer u niet akkoord wenst te gaan met een door Limburg Dating kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven van de dienstverlening van Limburg Dating, bent u gerechtigd om binnen zeven werkdagen na de in die artikelen bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in onze kennisgeving genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden of de overeenkomst te annuleren.
4.4 Alle facturen zullen door u worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities.
4.5 Indien u de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zult u, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien u na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval u naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 20% van het totale bedrag.
4.6 Het is niet mogelijk om restitutie te krijgen van verschuldigde betalingen. Onder meer in de volgende gevallen zijn lidmaatschapsgelden niet terugvorderbaar: wanneer u uw lidmaatschap opzegt binnen de overeenkomstige termijn, wanneer u een partner hebt gevonden, waardoor verdere continuering van Limburg Dating niet meer gewenst is; wanneer Limburg Dating niet, of niet volledig, beschikbaar is. Wanneer uw lidmaatschap onder omstandigheden genoemd in deze gebruiksvoorwaarden door Limburg Dating moet worden beŽindigd.

Artikel 5. Privacy en bescherming

5.1 Het privacy beleid zoals hieronder omschreven maakt deel uit van de gebruiksvoorwaarden van Limburg Dating. Door inschrijving verklaart u dat u met dit beleid instemt en u eraan te conformeren.
5.2 Het direct of indirect opnemen van contactgegevens zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL's, e-mail adressen, ICQ-nummers, of andere persoonlijk herleidbare informatie in profielen†danwel het doen van verzoeken ter verkrijging van contactgegevens is niet of slechts beperkt toegestaan in oproep, profiel of op beeldmateriaal. Er vindt hierop controle plaats.
5.3 U verklaart geen foto's van seksuele aard, uw jeugdfoto's, groepsfoto's, foto's van dieren of foto's van andere mensen dan uzelf op Limburg Dating te publiceren. Limburg Dating behoudt zich het recht voor om foto's, animaties of andere afbeeldingen te weigeren, wijzigen of te verwijderen.
5.4 Limburg Dating controleert alle profielen en berichten, en zal†deze zonnodig wijzigen of weigeren die ongepaste of obscene uitspraken bevatten. Profielen die gericht zijn op louter seksueel contact, of die niet beantwoorden aan de geest van de service worden verwijderd.
5.5 U verklaart eerlijke en accurate informatie over uzelf te verschaffen.
5.6 U stemt ermee in deze informatie actueel te houden en als uw omstandigheden wijzigen de informatie aan te passen, of bij te werken. Als blijkt dat door u verschafte informatie onjuist, of incompleet is, behoudt Limburg Dating zich het recht voor uw inschrijving te beŽindigen en u verdere toegang tot de site te weigeren.
5.7 U stemt ermee in dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor wat u op onze site publiceert, als mede uw interacties met andere leden.
5.8 U schrijft zich niet in als stel, hieronder verstaan we twee (huwelijks)partners.
5.9 U verklaart dat uw inschrijving bij Limburg Dating strikt door u persoonlijk gebruikt zal worden. Het is anderen niet toegestaan uw inschrijving te gebruiken voor anderen en u mag uw inschrijving of wachtwoord niet overdragen of toewijzen aan een andere persoon of entiteit.
5.10 U verklaart dat u zich op geen enkele wijze zult voordoen als een ander dan u werkelijk bent. Dat houdt ook in dat u zich niet als een ander lid of een werknemer van Limburg Dating zult voordoen.
5.11 U verklaart Limburg Dating op geen enkele wijze te zullen gebruiken voor het adverteren van diensten of producten, noch te zullen aanwenden voor welke vorm van commerciŽle doelen/doeleinden dan ook.
5.12 U verklaart het gebruik van Limburg Dating en plezier van andere leden niet opzettelijk nadelig te beÔnvloeden of te storen.
5.13 E-mail-berichten die door u aan andere leden worden verstuurd en chatsessies tussen u en een ander lid worden door Limburg Dating als privť-gegevens behandeld. Limburg Dating behoudt zich het recht voor om op klachten van andere leden maatregelen te nemen. Deze maatregelen zijn beschreven in deze gebruiksvoorwaarden.
5.14 Opgave van persoonlijke informatie is vrijwillig. De informatie die u opgeeft zal worden gebruikt voor het zoekproces, dat wil zeggen dat op basis van een profiel dat u aan Limburg Dating opgeeft, gezocht zal worden in de database met alle verzamelde gegevens (waaronder die van u) naar de best passende kandidaat. Een lijst met geselecteerde kandidaten zal worden getoond op het scherm van het zoekend lid. Alle door de kandidaat opgegeven informatie, met uitzondering van directe contactgevens zoals het e-mailadres is op dat moment opvraagbaar door het zoekend lid.
5.15 De informatie die u opgeeft kan worden gebruikt voor de bestudering van demografische gegevens. Deze gegevens onthullen absoluut niets over individuele personen, maar hebben betrekking op gebundelde informatie zoals: hoeveel mannen/vrouwen bezoeken de site, in welke leeftijdsgroep is de grootste hoeveelheid bezoekers geconcentreerd, welke artikelen zijn het meest populair, etc. Deze gegevens kunnen door Limburg Dating beschikbaar worden gesteld aan (commerciŽle) derden. Bestudering van deze informatie stelt Limburg Dating in staat†de website†steeds meer op de wensen van onze leden aan te passen.
5.16 Limburg Dating is zo opgezet dat e-mailcontact altijd via het anonieme mailsysteem van Limburg Dating kan verlopen. Limburg Dating raadt u sterk aan te wachten met het uitwisselen van persoonlijke gegevens totdat u er zelf zeker van bent dat dit ook daadwerkelijk verantwoord is om te doen.
5.17 Er is alles aan gedaan om Limburg Dating zodanig te beveiligen dat uw gegevens in een veilige omgeving zijn opgeslagen. Slechts een beperkt aantal medewerkers van Limburg Dating heeft toegang tot uw gegevens en dan uitsluitend wanneer nodig. Persoonlijke gegevens die u bij de registratie verstrekt anders dan uw oproep, profiel en foto, zijn niet toegankelijk voor derden: ze worden niet doorgespeeld, verkocht of uitgewisseld.
5.18 Bij Limburg Dating worden geen adres gegevens geregistreerd anders dan voor eventuele betalingen. Betalings- of eventuele creditcardgegevens worden zodra u tot betaling overgaat, volledig onder bankgeheim behandeld.
5.19 Uit veiligheidsoverwegingen logt Limburg Dating het ip-adres van uw computeraansluiting. Limburg Dating behoudt zich het recht voor om, in geval van misbruik, aan de hand van het ip-adres gegevens over u en uw aansluiting te achterhalen.

Artikel 6. Intellectueel eigendom

6.1 U stemt ermee in dat u zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Limburg Dating en van de eigenaren van intellectuele eigendomsrechten geen enkel materiaal zichtbaar op, of afkomstig van, onze site zult bewerken, openbaar maken, distribueren of reproduceren. Dit betreft onder andere foto's, profielen van leden, artikelen, adviezen en overige inhoud van onze site.
6.2 De vormgeving en inhoud, waaronder handelsmerken, logo's, afbeeldingen, foto's, tekst op de website(s) van Limburg Dating zijn het intellectuele eigendom van Limburg Dating en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van Limburg Dating.
6.3 De gebruiksrechten die door Limburg Dating aan leden worden verleend, zijn strikt beperkt tot het gebruik van deze documenten voor privť- en persoonlijke doeleinden binnen het kader en gedurende de duur van het lidmaatschap bij Limburg Dating. Al het andere gebruik door leden zonder toestemming van Limburg Dating is strikt verboden.
6.4 Het is leden in het bijzonder verboden om de diensten, webpagina's van Limburg Dating en de computercodes of elementen waaruit de diensten en de Limburg Dating zijn opgebouwd op welke manier dan ook te bewerken, kopiŽren, dupliceren of downloaden of uit te zenden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren.
6.5 Limburg Dating is gerechtigd de intellectuele eigendomsrechten die zijn verbonden aan inhoud die door leden wordt verstrekt, te gebruiken op de website(s) van Limburg Dating. Dit is in het bijzonder van toepassing op het dupliceren en weergeven van inhoud die betrekking heeft op leden op de website(s) van Limburg Dating of een deel daarvan en/of in mailings en nieuwsbrieven van Limburg Dating. Limburg Dating is gerechtigd de genoemde inhoud aan te passen aan het ontwerp van de website(s) van Limburg Dating en/of technische vereisten.

Artikel 7. BeŽindiging

7.1 Een lidmaatschap kan op elk gewenst moment worden opgezegd. Als u wilt opzeggen kan dat op eenvoudige wijze via onze website.
7.2 Limburg Dating is gerechtigd het lidmaatschap en andere overeenkomsten zonder nadere in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beŽindigen en/of de toegang tot Limburg Dating geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien u een of meer van uw verplichtingen jegens Limburg Dating niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt dan wel in strijd met wettelijke voorschriften handelt. Het lidmaatschap kan onder andere met onmiddellijke ingang worden beŽindigd als gevolg van herhaaldelijke, kennelijk gegronde, klachten over hinderlijk/onacceptabel chat/e-mail gedrag, die Limburg Dating via andere leden Limburg Dating bereiken, het achterblijven van betalingen van uw lidmaatschap of pogingen van u om uw lidmaatschap over te dragen. U bent zich ervan bewust en gaat ermee akkoord dat beŽindiging zonder u er rekenschap van te geven kan plaatsvinden en u gaat er tevens mee akkoord dat Limburg Dating uw bestanden onmiddellijk verwijderen en u verdere toegang tot Limburg Dating zullen onthouden.
7.3 Limburg Dating is gerechtigd het lidmaatschap en andere overeenkomsten zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beŽindigen in het geval u een zedenmisdrijf hebt begaan, onder curatele bent gesteld, onder bewind bent gesteld, in aanmerking bent gekomen voor de schuldsanering, danwel het aannemelijk is dat u anderszins niet aan de uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen zal voldoen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en garantie

8.1 Opinies, columns, artikelen, adviezen, mededelingen, aanbiedingen of andere informatie die aan u beschikbaar wordt gesteld door of via Limburg Dating zijn en blijven van de oorspronkelijke schrijvers en niet van Limburg Dating, tenzij dat vooraf schriftelijk is overeengekomen. Deze schrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het geschrevene. Limburgdating kan de precisie, volledigheid of het nut van deze informatie niet garanderen. Limburg Dating onderschrijft deze niet, neemt deze niet over en is niet verantwoordelijk voor schade of verlies geleden door te vertrouwen op informatie die door Limburgdating op de site is gezet of informatie die door Limburgdating aan u is overgedragen.
8.2 Limburg Dating is verplicht zich in te spannen voor een degelijke beveiliging van Limburg Dating. Limburg Dating is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van leden of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.
8.3 Het gebruik van Limburg Dating is geen garantie voor het ontmoeten van een geschikte partner. Wanneer de beoogde resultaten van Limburg Dating tegenvallen kan Limburg Dating daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.
8.4 Limburg Dating kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer niet aan de verwachte resultaten voldaan kan worden. Limburg Dating kan niet garanderen dat een inschrijving in een succesvolle relatie resulteert.
8.5 Limburg Dating kan geen aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van ontwrichting van een bestaande of nieuwe relatie ten gevolge van uw inschrijving.
8.6 Limburg Dating kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor hinderlijk gedrag van derden die u herkennen of enig ander uit het contact tussen leden voortvloeiend ongemak.
8.7 Limburg Dating kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste verklaringen die door leden zijn gedaan. Het is daarom belangrijk om bepaalde voorzorgsmaatregelen te treffen bij een ontmoeting met een ander lid. Limburg Dating tekent zich vrij van alle aansprakelijkheid voor ontmoetingen op de website van Limburg Dating tussen leden en voor ontmoetingen tussen leden en/of niet-leden als gevolg van het gebruik van deze site en de bijbehorende diensten.
8.8 Limburg Dating kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hinderlijk gedrag van derden die leden blijven achtervolgen.
8.9 Limburg Dating kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik door derden van door uzelf gepubliceerde persoonlijke informatie op de site. Limburg Dating raad u daarom aan om voorzichtig te zijn met het soort informatie dat u over uzelf plaatst en maximaal gebruik te maken van de privacybescherming die Limburg Dating biedt.
8.10 Limburg Dating kan niet garanderen dat Limburg Dating foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen. Limburg Dating kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en/of indirecte schade van leden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van Limburg Dating jegens leden, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van Limburg Dating. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel, en tot ten hoogste een bedrag, gelijk aan het bedrag dat Limburg Dating voor de geleverde diensten heeft ontvangen, met een maximum van 100 euro.
8.11 Limburg Dating aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de leden die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van Limburg Dating
8.12 Limburg Dating kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is Limburg Dating gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van Internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens onze leden.
8.13 U vrijwaart Limburg Dating voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de dienst door leden en/of onvoldoende naleving door leden van enige verplichting jegens Limburg Dating al of niet voortvloeiend uit deze gebruiksvoorwaarden.8
8.14 Limburg Dating kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een tekortkoming welke het gevolg is van omstandigheden die Limburg Dating niet toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, arbeidsongeregeldheden onder Limburg Dating personeel of onder het personeel van enige derde die diensten aan Limburg Dating levert, boycot acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie Limburg Dating op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met Internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten onze macht liggen, storingen in onze communicatieverbindingen of in onze apparatuur of in de communicatie verbindingen of apparatuur van enige derden die diensten aan onze levert.
8.15 Wanneer Limburg Dating wegens een niet toerekenbare tekortkoming voor een periode langer dan een maand achtereen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, zijn zowel Limburg Dating als u bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen.
8.16 De gevolgen van tekortkoming in de nakoming van Limburg Dating jegens derden, die wordt veroorzaakt door of vanwege gedragingen van u zullen steeds voor rekening en risico van u zijn.
8.17 Limburg Dating kan niet garanderen dat de dienstverlening niet zal worden onderbroken door storingen. Limburg Dating spant zich in om defecten in de dienstverlening zo snel mogelijk te verhelpen.
8.18 Limburg Dating kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verspreiding van enige met virus geÔnfecteerde informatie.
8.19 Limburg Dating kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang tot de site, mailberichten of informatie van leden verschaffen en hierin veranderingen aanbrengen.
8.20 Vragen ten aanzien van het privacy beleid en of deze gebruiksvoorwaarden kunnen gericht worden aan info@limburgdating.nl.

Artikel 9. Slotbepalingen

9.1 Wanneer Limburg Dating wordt overgenomen, fuseert of op andere wijze zich ontwikkelt tot een andere rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen u en Limburg Dating bestaan over op deze andere rechtspersoon
9.2 Indien een bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden/overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.
9.3 Op betrekkingen tussen u en Limburg Dating is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen u en Limburg Dating worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Roermond; dan wel, ter keuze van Limburg Dating, bij de bevoegde rechter van uw woonplaats.
9.4 Deze voorwaarden gelden ook voor BelgiŽ (limburgdating.be)††††


Over Limburg Dating | Algemene Voorwaarden | Tips | FAQ | Contact